02.08.2005
Kulturminner som verdiskapingFra Skeifeltet i Sparbu (Foto: Erik Stenvik). Erik Stenvik innfelt.

- Det er for liten interesse og vilje til å ta i bruk kulturminnene i fylket som grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling! Det mener førstekonsulent Erik Stenvik ved Fylkesmannens landbruksavdeling. Han håper å få synliggjort verdiene i kulturlandskapet bedre både overfor kommuner og gårdbrukere.


Stenvik synes det er overraskende at det er så lite engasjement for å ta i bruk de autentiske minnesmerkene fra fortida. Mange av disse ligger sentralt til, men er lite tilgjengelige og ukjente for det store flertall.

Det gjelder blant annet gravfeltene i Hegstadmarka og Hallemsmarka i Verdal, Olvishaugen i Levanger og gravfeltet på Skånes. I Steinkjer ligger fylkets største gravfelt, Skeifeltet, i en lite tilgjengelig skogteig. Kulturminnene på Helge, Egge og Gjevran har heller ikke fått den presentasjonen Stenvik mener de fortjener. Og i Namdalen ligger en av landets aller største gravhauger, Herlaugshaugen på Leka, med en diameter på ca. 70m.
- Haugen framstår i dag som en ruin etter utgravinger og senere ødeleggelser, og slik er situasjonen mange andre steder i fylket, sier Stenvik i et innlegg på Fylkesmannens hjemmeside. Stenvik viser også til de mange tusen freda kulturminnene som finnes i Nord-Trøndelag og et ukjent antall som fortsatt ikke er registrert.

Skal synliggjøre
Fylkesmannens landbruksavdeling har nå tatt initiativ til tre større prosjekt med formål å synliggjøre miljøverdiene i kulturlandskapet som grunnlag for trivsel, verdiskaping og næringsutvikling. Ett prosjekt er knytta til Innherred samkommune, ett til Steinkjer kommune og ett til Ytre Namdal ved kommunene Nærøy, Vikna og Leka. Et viktig formål for disse prosjektene er å informere grunneierne om freda kulturminner og andre miljøverdier de rår over på sine eiendommer, opplyse om aktuelle tiltak og tilskuddsordninger og inspirere til innsats på området. Alle prosjektene er nå i god gjenge og skal gå over en periode på tre år, forteller Stenvik.

- Lykkes vi på denne måten i å synliggjøre kulturminnene våre i et større omfang vil det bidra til å gjøre Nord-Trøndelag til et mer attraktivt bosted og reisemål, og føre til ringvirkninger som vil bidra vesentlig til å opprettholde bosetting og sysselsetting, sier Stenvik.